icon image การไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท

thumbnail image

การขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ย


การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ไกล่เกลี่ย
สำนักงาน กสทช. ได้มีการประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงาน กสทช. ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยฯ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นทะเบียนรายชื่อเป็นผู้ไกล่เกลี่ยของสำนักงาน กสทช. และมีผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนดไว้ จำนวน ๒๐ คน โดยสำนักงาน กสทช. ได้มีประกาศเรื่องทะเบียนรายชื่อตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยฯ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ทะเบียนรายชื่อดังกล่าวมีอายุ ๒ ปี นับแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

ผู้ไกล่เกลี่ยคือใคร และทำหน้าที่อะไร
ผู้ไกล่เกลี่ย คือ คนกลางที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือ เสนอแนะ หาแนวทางในการเจรจาเพื่อยุติปัญหาข้อพิพาท ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้คัดเลือกมาจากบุคคลภายนอกและพนักงานระดับผู้บริหารระดับกลางหรือเทียบเท่าขึ้นไป และต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเทคนิคหรือวิธีการไกล่เกลี่ยที่สำนักงาน กสทช. จัดหรือรับรอง และเป็นผู้ที่สำนักงาน กสทช. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ได้ขึ้นทะเบียนรายชื่อไว้ ซึ่งทะเบียนรายชื่อดังกล่าวมีอายุ ๒ ปี โดยสำนักงาน กสทช. จะแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยจากทะเบียนรายชื่อดังกล่าว ตามความเหมาะสมกับข้อร้องเรียนหรือกรณีคู่กรณีประสงค์ร่วมกันก็สามารถเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งจากทะเบียนรายชื่อดังกล่าวเป็นผู้ไกล่เกลี่ยได้

มีการดำเนินการอย่างไร
เมื่อสำนักงาน กสทช. รับเรื่องร้องเรียนแล้ว เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับคู่กรณี หากคู่กรณีตกลงยุติข้อพิพาทกันได้ในช่วงนี้ เจ้าหน้าที่ก็จะช่วยทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันให้ แต่หากคู่กรณีตกลงยุติข้อพิพาทกันไม่ได้และเป็นกรณีที่ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ เจ้าหน้าที่ก็จะสอบถามคู่กรณีถึงความประสงค์จะเข้ากระบวนการไกล่เกลี่ย หากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย ก็จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป

ผู้ไกล่เกลี่ยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ครั้งแรกเมื่อไร
ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป


Tags: การขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ย,

จำนวนผู้เข้าชม 2 2 2 3 5 6 4