icon image กิจกรรมเครือข่าย

thumbnail image

กิจกรรมเครือข่ายผู้บริโภคฯ จังหวัดร้อยเอ็ด


เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 ผู้นำเครือข่ายภาคประชาชน นางทองฤทธิ์ พันธะไชย ได้ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ของ สำนักงาน กสทช. ในการอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ดTags: กิจกรรมเครือข่ายผู้บริโภคฯ จังหวัดร้อยเอ็ด

จำนวนผู้เข้าชม 2 2 2 3 8 6 3