icon image กิจกรรม รท.

thumbnail image

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ติดตามและประเมินผลผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมระดับจังหวัด 77 จังหวัด ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 6 จังหวัดภูเก็ต)


สำนักงาน กสทช. ลงพื้นที่ภาคใต้ตอนบนสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ
ที่ถูกต้องในการใช้บริการโทรคมนาคมให้กับประชาชน
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ติดตามและประเมินผลผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมระดับจังหวัด 77 จังหวัด ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ที่โรงแรม โบ๊ท ลากูน รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต โดยนางสาวรุ้งตะวัน จินดาวัลย์ ผู้อำนวยการสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ได้กล่าวเปิดการอบรมว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และร่วมกันระดมสมอง แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเห็นของเครือข่ายผู้บริโภคเพื่อนำไปใช้ประกอบการกำหนดแนวทางการทำงานเครือข่ายและสำนักงาน กสทช. ในการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนเพื่อให้สามารถใช้บริการโทรคมนาคมอย่างถูกต้อง เป็นธรรม ไม่ถูกเอาเปรียบรู้เท่าทันการใช้งานเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสำนักงาน กสทช. มีการลงพื้นที่ในจังหวัดนำร่องเพื่อติดตามการดำเนินงานของผู้นำเครือข่ายต้นแบบรวมทั้งรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายต่อไป โดยมีตัวแทนผู้นำเครือข่ายจากภาคใต้ตอนบนที่เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต พังงา ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี กระบี่ อบรมร่วมกับผู้แทนจากสำนักงาน กสทช. ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 61 คนTags: จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ติดตามและประเมินผลผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมระดับจังหวัด 77 จังหวัด ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 6 จังหวัดภูเก็ต)

กิจกรรม รท.

จำนวนผู้เข้าชม 2 2 2 3 5 8 5