icon image กิจกรรม รท.

thumbnail image

กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เยาวชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมระดับมัธยมและอุดมศึกษา ณ จังหวัดปัตตานี


เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ สำนักงาน กสทช. โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) ได้จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เยาวชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมระดับมัธยมและอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีนายนวพงษ์ เพ็ชรอุไร หัวหน้าศูนย์สื่อสารองค์กรและกิจการนานาชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวต้อนรับ การจัดกิจกรรมฯครั้งนี้ มีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๓๗๒ คน โดยมีพันเอกวีรชาติ ศรีกังวาล (ผู้อำนวยการสำนัก รท.) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของสำนักงาน กสทช. กับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมในยุคดิจิทัล” และ ดร.กนกพรรณ ญาณภิรัต (ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสิทธิผู้บริโภคและระบบฐานข้อมูล) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ปกป้องสิทธิ คิดก่อนใช้ เน้นใส่ใจ ให้เท่าทัน” พร้อมด้วยมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ โดยทีมวิทยากรจากสำนักงาน กสทช. สำหรับกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่องสิทธิผู้บริโภคและการใช้บริการโทรคมนาคมที่ถูกต้องให้แก่เยาวชนในระดับมัธยมอุดมศึกษาเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ต่อยังบุคคลใกล้ชิดและภายในสถาบันการศึกษาของตนเองต่อไปได้ Tags: กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เยาวชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมระดับมัธยมและอุดมศึกษา ณ จังหวัดปัตตานี

กิจกรรม รท.

จำนวนผู้เข้าชม 2 1 7 3 6 1 5