icon image กิจกรรม รท.

thumbnail image

สำนักงาน กสทช. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ๗๗ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๖ จังหวัดพัทลุง


เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สำนักงาน กสทช. โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ๗๗ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๓ สำหรับภาคใต้ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมศิวารอยัล อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยมีนายพุทธ กฤชคงพันธุ์ (ปลัดจังหวัดพัทลุง) เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมฯ และมี ดร.กนกพรรณ ญาณภิรัต (ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสิทธิผู้บริโภคและระบบฐานข้อมูล) เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้นำเครือข่ายประชาชนภาคใต้รวม ๑๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพัทลุง จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนราธิวาส จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปัตตานี จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน สำหรับการจัดกิจกรรมฯในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในประเด็นใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการโทรคมนาคม รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความเข้าใจในสิทธิของผู้บริโภคอย่างถูกต้อง เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไปเผยแพร่ให้กับสมาชิกในพื้นที่และชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพTags: สำนักงาน กสทช. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ๗๗ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๖ จังหวัดพัทลุง

กิจกรรม รท.

จำนวนผู้เข้าชม 2 1 7 3 8 8 0