icon image กิจกรรม รท.

thumbnail image

สำนักงาน กสทช. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ๗๗ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๕ จังหวัดพิษณุโลก


เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สำนักงาน กสทช. โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ๗๗ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๓ สำหรับภาคเหนือตอนล่าง ณ ห้องพิษณุโลกคอนเวนชั่น โรงแรมดิอิมพีเรียล โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ (ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก) เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมฯ และมีพันเอกวีรชาติ ศรีกังวาล (ผู้อำนวยการสำนัก รท.) เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้นำเครือข่ายประชาชนภาคเหนือตอนล่าง รวม ๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดชัยนาท จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๑ คน สำหรับการจัดกิจกรรมฯในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในประเด็นใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการโทรคมนาคม รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความเข้าใจในสิทธิของผู้บริโภคอย่างถูกต้อง เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไปเผยแพร่ให้กับสมาชิกในพื้นที่และชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพTags: สำนักงาน กสทช. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ๗๗ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๕ จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรม รท.

จำนวนผู้เข้าชม 2 1 7 3 8 9 1