icon image กิจกรรม รท.

thumbnail image

สำนักงาน กสทช. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ๗๗ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ จังหวัดบุรีรัมย์


เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ สำนักงาน กสทช. โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ๗๗ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๓ สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัม์) เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมฯ และมี พันเอกวีรชาติ ศรีกังวาล (ผู้อำนวยการสำนัก รท.) เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้นำเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รวม ๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน สำหรับการจัดกิจกรรมฯในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในประเด็นใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการโทรคมนาคม รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความเข้าใจในสิทธิของผู้บริโภคอย่างถูกต้อง เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไปเผยแพร่ให้กับสมาชิกในพื้นที่และชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพTags: สำนักงาน กสทช. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ๗๗ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรม รท.

จำนวนผู้เข้าชม 2 1 7 3 6 8 1