icon image กิจกรรม รท.

thumbnail image

สำนักงาน กสทช. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ๗๗ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ จังหวัดสกลนคร


เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ สำนักงาน กสทช. โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ๗๗ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๓ สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนกลาง ณ ห้องศรีสกล โรงแรมเดอะมาเจสติค อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีพันเอกวีรชาติ ศรีกังวาล (ผู้อำนวยการสำนัก รท.) เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมฯ และมี ดร.กนกพรรณ ญาณภิรัต (ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสิทธิผู้บริโภคและระบบฐานข้อมูล) เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้นำเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่าง รวม ๑๑ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสกลนคร จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ  จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน สำหรับการจัดกิจกรรมฯในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในประเด็นใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการโทรคมนาคม รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความเข้าใจในสิทธิของผู้บริโภคอย่างถูกต้อง เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไปเผยแพร่ให้กับสมาชิกในพื้นที่และชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพTags: สำนักงาน กสทช. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ๗๗ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ จังหวัดสกลนคร

กิจกรรม รท.

จำนวนผู้เข้าชม 2 1 7 3 7 0 0