icon image ข่าวสาร/กิจกรรม

กิจกรรม รท.

สำนักงาน กสทช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ระดับอำเภอ ใน ๕ ภูมิภาค ครั้งที่ ๕ จังหวัดกระบี่

สำนักงาน กสทช. ...

การดู 3,938 ครั้ง

สำนักงาน กสทช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ระดับอำเภอ ใน ๕ ภูมิภาค ครั้งที่ ๔ จังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงาน กสทช. ...

การดู 6,604 ครั้ง

สำนักงาน กสทช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ระดับอำเภอ ใน ๕ ภูมิภาค ครั้งที่ ๓ จังหวัดขอนแก่น

สำนักงาน กสทช. ...

การดู 8,838 ครั้ง

สำนักงาน กสทช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ระดับอำเภอ ใน ๕ ภูมิภาค ครั้งที่ ๒ จังหวัดน่าน

สำนักงาน กสทช. ...

การดู 11,205 ครั้ง


จำนวนผู้เข้าชม 2 1 7 3 6 1 4