icon image ข่าวสาร/กิจกรรม

กิจกรรม รท.

สำนักงาน กสทช. จัดเสวนาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของมนุษย์ 5 ภูมิภาค ระยะ 2 ครั้งที่ 5 ณ กรุงเทพมหานคร

สำนักงาน กสทช. ...

การดู 88,578 ครั้ง

สำนักงาน กสทช. จัดเสวนาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ณ จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงาน กสทช. ...

การดู 107,648 ครั้ง


จำนวนผู้เข้าชม 2 1 7 3 8 7 5