icon image ข่าวสาร/กิจกรรม

กิจกรรม รท.

 การอบรมโครงการให้ความรู้เรื่องผลกระทบของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของมนุษย์ 5 ภูมิภาค ระยะ 3 ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดสระบุรี

...

การดู 74,434 ครั้ง


จำนวนผู้เข้าชม 2 1 7 3 6 9 4