icon image ข่าวสาร/กิจกรรม

กิจกรรม รท.

สำนักงาน กสทช. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ๗๗ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๖ จังหวัดพัทลุง

สำนักงาน กสทช. ...

การดู 983 ครั้ง


จำนวนผู้เข้าชม 2 2 2 3 7 7 0