icon image ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวเด่นโทรคมนาคม


กิจกรรม รท.

สำนักงาน กสทช. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ๗๗ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๖ จังหวัดพัทลุง

สำนักงาน กสทช. ...

การดู 893 ครั้ง


จำนวนผู้เข้าชม 2 1 7 3 6 1 2