icon image รับเรื่องร้องเรียน

บันทึกการร้องเรียน

เงือนใขการร้องเรียน

เมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มและทำการบันทึกเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถจัดส่งแบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียนพร้อมกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมายังช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของ สำนักงาน กสทช. เพื่อดำเนินการต่อไป ดังนี้
1. อีเมล [email protected]
2. โทรสาร 02 279 0251
3. ส่งจดหมายมาที่
"สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช. เลขที่ 404 อาคารพหลโยธินเซ็นเตอร์ ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"

 ยอมรับ   

ช่องทางการร้องเรียน

มาด้วยตนเอง
จดหมาย
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
sms
อื่นๆ

กรณีมอบอำนาจ (หากมี)

ชื่อผู้ให้บริการที่ร้องเรียน

ประเภทบริการที่ต้องการร้องเรียน

โทรศัพท์พื้นฐาน/โทรศัพท์บ้าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่/มือถือ
โทรศัพท์สาธารณะ
สถานีวิทยุคมนาคม/เสาสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต
อื่นๆ

เลขหมายโทรศัพท์/รหัสผู้ใช้บริการ ที่ต้องการร้องเรียน

พื้นที่ประสบปัญหา จังหวัด

รายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาข้อร้องเรียน

๘. หลักฐานประกอบการร้องเรียน

(กรณีบุคคลธรรมดา)

กรณีการมอบอำนาจ (หากมี)

หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)
หนังสือมอบอํานาจ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

หลักฐานอื่นๆ (หากมี)

สําเนาใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งค่าบริการ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ


ส่วนของเจ้าหน้าที่

หลักฐานครบถ้วน

ส่วนของผู้ร้องเรียน


ท่านสามารถติดตามเรื่องร้องเรียนได้ที่เว็บไซต์ //tcp.nbtc.go.th หรือสายด่วน โทรฟรี ๑๒๐๐

จำนวนผู้เข้าชม 2 2 2 3 8 1 3
logo

แจ้งเตือน

เมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มและทำการบันทึกเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถจัดส่งแบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียนพร้อมกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมายังช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของ สำนักงาน กสทช. เพื่อดำเนินการต่อไป ดังนี้
1. อีเมล [email protected]
2. โทรสาร 02 279 0251
3. ส่งจดหมายมาที่
"สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช. เลขที่ 404 อาคารพหลโยธินเซ็นเตอร์ ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"

OK