icon image พระราชบัญญัติ

thumbnail image

วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๕๑


พระราชบัญญัติ
วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
พ.ศ.๒๕๕๑
-----------------------------------------------------------------
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๑
เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้กฏหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
        พระราชบัญญัติมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๔๑ และมาตรา๔๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฏหมาย


Tags: วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๕๑,

จำนวนผู้เข้าชม 1 5 8 8 0 1 4