icon image ความเป็นมา

thumbnail image

ความเป็นมา


สืบเนื่องจากการมีผลบังคับใช้ของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ จึงทำให้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (มกราคม – ธันวาคม) ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารองค์กรของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โดย กทช. ปฏิบัติหน้าที่ กสทช. ได้มีมติในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ สำนักงาน กสทช. ปรับสถานะของสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) โดยจัดตั้งเป็นกลุ่มงานภายในเทียบเท่าระดับสำนัก ภายใต้โครงสร้างชั่วคราวของสำนักงาน กสทช. และมีโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในรูปแบบเดิม รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งเดิมไปก่อนในช่วงเปลี่ยนผ่าน จนกว่า กทช. ปฏิบัติหน้าที่ กสทช. จะมีมติเป็นอื่น หรือจนกว่า กสทช. ที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่จะพิจารณาเป็นอย่างอื่นต่อไปในอนาคต และต่อมาสำนักงาน กสทช. ได้มีคำสั่ง ที่ ๕๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ จัดตั้งกลุ่มภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจของ สบท. และอยู่ภายใต้โครงสร้างชั่วคราวของสำนักงาน กสทช. ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ กสทช. และคำสั่งที่ ๑๐๕/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔ มอบอำนาจให้รองเลขาธิการ กสทช ปฏิบัติการแทนเลขาธิการ กสทช. ภายในขอบเขตภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยมีอำนาจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ควบคุม กำกับดูแลและกลั่นกรองงานภายในขอบเขตภารกิจของกลุ่มภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคฯ เพื่อให้การบริหารงานของกลุ่มภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคฯ ในช่วงการปฏิบัติภารกิจตามบทเฉพาะกาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

จนเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ กสทช. ได้ออกระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานภายใจของสำนักงาน กสทช. พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นมา และมีผลทำให้กลุ่มภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมถูกยกเลิกไป โดยได้จัดตั้งกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงาน กสทช. มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพของประชาชนมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ มาตรการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึงการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่และบริการในกิจการโทรคมนาคม กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน ยุติข้อขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภค รวมทั้งอำนวยการงานด้านเลขานุการคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านโครงสร้างการบริหารงานของสำนักงาน กสทช. แต่การดำเนินงานของกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ยังคงเป็นการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมภายใต้แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ที่มุ่งเน้นความสำคัญของการคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการ และการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม รวมทั้งการสร้างความตระหนักรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภค ประโยชน์ของการใช้งานโทรคมนาคมประเภทต่างๆ การรู้เท่าทันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีโทรคมนาคมเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างมาตรการเพื่อเพิ่มบทบาทของผู้ประกอบกิจการในการให้บริการอย่างมีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคม


Tags: ความเป็นมา,Background

ความเป็นมา

จำนวนผู้เข้าชม 1 9 5 9 8 4 8