icon image กิจกรรมเครือข่าย

thumbnail image

กิจกรรมเครือข่ายผู้บริโภคฯ จังหวัดอุทัยธานี


     เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นายมงคล ค่อยประเสริฐ ประธานเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดอุทัยธานี ได้มอบเอกสารประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมให้แก่ ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี อำเภอหนองฉาง , กศน. อำเภอหนองฉาง , กศน. อำเภอบ้านไร่ และ กศน. อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 
 
 
 
 Tags: กิจกรรมเครือข่ายผู้บริโภคฯ จังหวัดอุทัยธานี

จำนวนผู้เข้าชม 1 9 5 9 8 7 9