icon image กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

thumbnail image

กิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ครั้งที่ ๓ ณ จังหวัดอุบลราชธานี


เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ รท. จัดกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ครั้งที่ ๓ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ ห้องทับทิมสยาม โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กลุ่มภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และประชาชนผู้ที่สนใจ จำนวนกว่า ๓๐๐ คน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจำนวน ๕ ท่าน ได้แก่ ดร.ชุติเดช บุญโกสุมภ์ และนายบวร มากนาคา ผู้แทนจากสำนักงาน กสทช. นางสาวลัดดา ธรรมการัณย์ นางสาวอริณญา พงศธรพิศุทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงสาธารณสุข และ รศ.เอนก ศิริพานิชกร ผู้เชี่ยวชาญจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมบรรยาย เสวนาและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับมาตรฐานและความปลอดภัยของเสาส่งสัญญาณมือถือกับผู้ร่วมงาน  Tags: กิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ครั้งที่ ๓ ณ จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1 4 0 5 1 5 9