icon image กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

thumbnail image

สำนักงาน กสทช. จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการใช้บริการโทรคมนาคมแก่สาธารณะ ครั้งที่ ๓ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงาน กสทช. โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการใช้บริการโทรคมนาคมแก่สาธารณะ ณ ห้องสามอ่าว โรงแรมประจวบแกรนด์  อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับเกียรติจากปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายนรินทร์ ทรงพินิฐกุล เป็นประธานเปิดงานฯ และมี นายชุติเดช บุญโกสุมภ์ ผู้อำนวยการสำนัก รท. เป็นผู้กล่าวรายงานและเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “บริบทกิจการโทรคมนาคมไทยและการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐” ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค อาสาสมัครสาธารณสุข สื่อมวลชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป จำนวนประมาณ ๓๐๐ คน โดยการอบรมฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมและประชาชนทั่วไปเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมและตระหนักรู้ถึงสิทธิที่พึงได้รับตามกฎหมาย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทอำนาจและหน้าที่ของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ในการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และช่องทางการร้องเรียนปัญหาจากการใช้บริการโทรคมนาคมให้แก่ผู้บริโภคTags: สำนักงาน กสทช. จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการใช้บริการโทรคมนาคมแก่สาธารณะ ครั้งที่ ๓ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1 4 0 5 1 3 2