icon image กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

thumbnail image

สำนักงาน กสทช. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนระดับอำเภอด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ ๒ จังหวัดสุรินทร์


เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงาน กสทช. โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนระดับอำเภอด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ ห้องรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ โดยได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์ (ฝ่ายทหาร) พันเอก เอกภาพ สุหร่าย เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมฯ และมี นายชุติเดช บุญโกสุมภ์ ผู้อำนวยการสำนัก รท. เป็นผู้กล่าวรายงานและเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “บริบทกิจการโทรคมนาคมไทยและการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐” ให้แก่ผู้นำเครือข่ายระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จำนวน ๙ จังหวัด ได้แก่จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวนกว่า ๓๐๐ คน สำหรับการจัดกิจกรรมฯในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในประเด็นใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการโทรคมนาคม รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความเข้าใจในสิทธิของผู้บริโภคอย่างถูกต้อง เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไปเผยแพร่ให้กับสมาชิกในพื้นที่และชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพTags: สำนักงาน กสทช. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนระดับอำเภอด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ ๒ จังหวัดสุรินทร์

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1 4 0 5 1 6 8