icon image กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

thumbnail image

กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เยาวชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล จังหวัดกรุงเทพมหานคร


เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงาน กสทช. โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) ได้จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เยาวชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมระดับมัธยมศึกษา ณ หอประชุมเดอ มงฟอร์ต โรงเรียนเซนต์คาเบรียล จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมี ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล กล่าวต้อนรับ การจัดกิจกรรมฯครั้งนี้ มีคณาจารย์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวนกว่า ๔๐๐ คน และ นาย ชุติเดช บุญโกสุมภ์ (ผู้อำนวยการสำนัก รท.) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การใช้บริการโทรคมนาคมอย่างคุ้มค่าและเท่าทันรู้ทันสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม” พร้อมด้วยมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ จากทีมวิทยากรจากสำนักงาน กสทช. สำหรับกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่องสิทธิผู้บริโภคและการใช้บริการโทรคมนาคมที่ถูกต้องให้แก่เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ต่อยังคนใกล้ชิดและภายในสถาบันการศึกษาของตนเองต่อไปได้Tags: กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เยาวชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล จังหวัดกรุงเทพมหานคร

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1 5 8 8 0 1 3