icon image กิจกรรมเครือข่าย

thumbnail image

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมของเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดศรีสะเกษ


เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 นายทวี บุญพอ ประธานเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดศรีสะเกษ ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการ เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนและประชาสัมพันธ์งานด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ณ ที่ว่าการอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม เช่น การใช้บริการอินเทอร์เน็ต, โทรศัพท์มือถือ ช่องทางการร้องเรียน สายด่วน 1200 รวมทั้งแจกเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่จำนวนมากTags: การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมของเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรมเครือข่าย

จำนวนผู้เข้าชม 1 3 7 7 7 1 7