icon image กิจกรรมเครือข่าย

thumbnail image

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมของเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดอยุธยา


เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 พลเรือเอกปรีชา เตชรัตน์ ประธานเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดอยุธยา ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคฯ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคของสำนักงาน กสทช. โดยการให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมและแจกเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น บทบาทภารกิจหน้าที่ของสำนักงาน กสทช. สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม แผ่นพับเรื่องการยกเลิก SMS กวนใจ *137 รู้เท่าทันการหลอกลวงและช่องทางการร้องเรียน สายด่วน 1200 ฯลฯ โดยได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดีTags: การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมของเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดอยุธยา

กิจกรรมเครือข่าย

จำนวนผู้เข้าชม 1 3 7 7 7 3 3