icon image กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

thumbnail image

การให้ความรู้โครงการชมรมคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนต้นแบบการคุ้มครองผู้บริโภค “กิจกรรมคลินิก สคบ.” ณ เขตบางรัก


เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. สคบ.โดยกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม”คลินิก สคบ.” ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติดใต้ทางด่วน วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร เขตบางรัก กทม. โดยมี นางปิยธิดา อุทโยภาส หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางรักเป็นประธานเปิดโครงการ และมีนางสาวไพรวัลย์ งามไมตรี ประธานชมรมคุ้มครองบริโภค เขตบางรัก เป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่สมาชิกสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเป็นการเข้าถึงความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและประสานความร่วมมือช่วยเหลือผู้บริโภค โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นรวมกว่า​ ​80 คน 
.....
ภายในงานมีการมีบรรยายให้ความรู้หัวข้อดังนี้ 
1. การคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการประกันภัย โดยวิทยากรจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
2. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการประกันชีวิต โดยวิทยากรจาก กองทุนประกันชีวิต 
3. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านโทรคมนาคม โดยวิทยากรจาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
4. การดูแลภาวะสุขภาพของประชาชนและสุขาภิบาลที่ดี โดยวิทยากรจาก สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร หัวข้อ ความเข้าใจด้านสิทธิและเสรีภาพ ที่ประชาชนพึงได้รับตามกฎหมาย โดยวิทยากรจาก กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
และ 5. ความเข้าใจด้านการประกันวินาศภัย โดยวิทยากรจาก กองทุนประกันวินาศภัย
.....
ทั้งนี้ สำนัก รท. สำนักงาน กสทช. ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และช่องทางการร้องเรียนเมื่อประสบปัญหาจากการใช้บริการ โดย น.ส.ปิยนุช โพธิ์แก้ว (นักวิชาการนโยบายและแผนปฎิบัติการระดับสูง) และ น.ส.มณีชัชวาล มณีศรี (นักวิชาการนโยบายและแผนปฎิบัติการระดับสูง)Tags: การให้ความรู้โครงการชมรมคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนต้นแบบการคุ้มครองผู้บริโภค “กิจกรรมคลินิก สคบ.” ณ เขตบางรัก

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1 3 4 9 3 7 2