icon image กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

thumbnail image

การให้ความรู้โครงการชมรมคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนต้นแบบการคุ้มครองผู้บริโภค “กิจกรรมคลินิก สคบ.” ณ เขตบางกอกน้อย


เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. สคบ. โดยกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม “คลินิก สคบ.” ณ วัดไชยทิศบางกอกน้อย เขตบางกอกน้อย โดยมีนางนุกูล กรชนะ ประธานชุมชนวัดไชยทิศ กล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลภาวะสุขภาพของประชาชน และสุขาภิบาลที่ดี การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการประกันภัย วินาศภัย และการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. โดยสำนัก รท. ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และช่องทางการร้องเรียนเมื่อประสบปัญหาจากการใช้บริการ รวมถึงได้ตอบคำถามแก่ประชาชนที่สนใจ โดย น.ส.คณารักษ์ เจริญศิริ นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง และ นายวรพงษ์ อัศวรังษี บุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานให้สำนักงาน กสทช. โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 50 คนTags: การให้ความรู้โครงการชมรมคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนต้นแบบการคุ้มครองผู้บริโภค “กิจกรรมคลินิก สคบ.” ณ เขตบางกอกน้อย

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1 3 4 9 3 7 4