icon image กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

thumbnail image

การให้ความรู้โครงการชมรมคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนต้นแบบการคุ้มครองผู้บริโภค “กิจกรรมคลินิก สคบ.” ณ เขตสะพานสูง


เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. สคบ. โดยกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม “คลินิก สคบ.” ณ ชมรม เขตสะพานสูง โดยมีนายฮัจญีมนัส วงษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันอันนาสพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลภาวะสุขภาพของประชาชน และสุขาภิบาลที่ดี การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการประกันภัย วินาศภัย และการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. โดยสำนัก รท. ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และช่องทางการร้องเรียนเมื่อประสบปัญหาจากการใช้บริการ รวมถึงได้ตอบคำถามแก่ประชาชนที่สนใจ โดย น.ส.คณารักษ์ เจริญศิริ นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง และ น.ส. ศศิธร นรินทรางกูร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 50 คนTags: การให้ความรู้โครงการชมรมคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนต้นแบบการคุ้มครองผู้บริโภค “กิจกรรมคลินิก สคบ.” ณ เขตสะพานสูง

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1 4 0 3 3 5 3