icon image กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

thumbnail image

สำนักงาน กสทช. โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม “สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ไกล่เกลี่ยของสำนักงาน กสทช และผู้เกี่ยวข้อง&rd


เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 สำนักงาน กสทช. จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม “สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ไกล่เกลี่ยของสำนักงาน กสทช และผู้เกี่ยวข้อง”จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมกรกมล โรงแรมเดอะ สุโกศล จังหวัดกรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มการบริการโทรคมนาคม การจัดการเรื่องร้องเรียนยุค 4.0 และสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม รวมถึง มาตรฐานการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว เสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม เพื่อให้แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ร้องเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้นTags: สำนักงาน กสทช. โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม “สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ไกล่เกลี่ยของสำนักงาน กสทช และผู้เกี่ยวข้อง”

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1 2 1 6 3 2 7