icon image กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

thumbnail image

การประชุมวิชาการองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ เรื่อง องค์กรผู้บริโภคคุณภาพ:ทิศทาง บทบาท และการสนับสนุน


วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ดร.ชุติเดช บุญโกสุมภ์ ผู้อำนวยการสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช. ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในการประชุมวิชาการองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ เรื่อง องค์กรผู้บริโภคคุณภาพ:ทิศทาง บทบาท และการสนับสนุน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ จัดโดย ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) ทั้งนี้ วิทยากรเสวนาประกอบด้วย ทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค Tags: การประชุมวิชาการองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ เรื่อง องค์กรผู้บริโภคคุณภาพ:ทิศทาง บทบาท และการสนับสนุน

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1 2 4 2 2 1 5