icon image กิจกรรมเครือข่าย

thumbnail image

การประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมของเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดสุรินทร์


วันที่ 18 กันยายน 2561 นางธัญญธร หฤทัยถาวร ประธานเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดสุรินทร์ ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ร่วมกับโครงการ “ทุ่งมนโปร่งใส..ห่างไกลการทุจริต” โดยได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมของสำนักงาน กสทช. และมีการแจกเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่และสมาชิก อบต.ทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ Tags: การประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมของเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดสุรินทร์

กิจกรรมเครือข่าย

จำนวนผู้เข้าชม 1 2 9 3 4 1 9