icon image กิจกรรมเครือข่าย

thumbnail image

การประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมของเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดสตูล


วันที่ 27 กันยายน 2561 นายชัยณรงค์ ไชยจิตต์ ประธานเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดสตูล ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมในงานอบรมเผยแพร่ความรู้ให้แก่คณะกรรมการบริหารงานศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน อำเมือง จังหวัดสตูล โดยมีการแจกเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม เช่น สิทธิควรรู้สำหรับผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม บทบาทหน้าที่ของศูนย์ไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทด้านกิจการโทรคมนาคมของสำนักงาน กสทช. ให้กับประชาชนที่มาร่วมอบรมฯTags: การประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมของเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดสตูล

กิจกรรมเครือข่าย

จำนวนผู้เข้าชม 1 2 9 3 4 4 4