icon image กิจกรรมเครือข่าย

thumbnail image

การประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมของเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 12 กันยายน 2561 นางธัญญธร หฤทัยถาวร ประธานเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดสุรินทร์ และนายบรรจง ยุคะลัง ประธานเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมร่วมกับภาคีเครือข่ายสตรีในตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ในการอบรมโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดงสิงห์ โดยบรรยายให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมและบทบาท หน้าที่ ภารกิจ ของสำนักงาน กสทช. โดยผู้เข้าร่วมอบรมให้ความสนใจเป็นอย่างดีTags: การประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมของเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดร้อยเอ็ด

กิจกรรมเครือข่าย

จำนวนผู้เข้าชม 1 2 9 3 4 2 6