icon image กิจกรรมเครือข่าย

thumbnail image

การประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมของเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เรืออากาศตรีเสริมพงษ์ ลิบลับ ประธานเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ร่วมกับคลินิกยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม หน้าที่ของสำนักงาน กสทช. และช่องทางการร้องเรียน ให้แก่นักเรียนชั้น ปวส. ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างดีTags: การประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมของเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1 2 1 6 1 2 9