icon image กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

thumbnail image

สำนักงาน กสทช. โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) จัดอบรม “การเสริมสร้างความคิดเชิงบวก ทักษะ และการมีพฤติกรรมที่ดีต่อการจัดการเรื่องร้องเรียนในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม” ณ จังหวัดนครปฐม


เมื่อวันที่ 13 – 15 กันยายน 2561 สำนักงาน กสทช. จัดอบรม “การเสริมสร้างความคิดเชิงบวก ทักษะ และการมีพฤติกรรมที่ดีต่อการจัดการเรื่องร้องเรียนในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม” ให้แก่เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช. จำนวน 27 คน ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ โฮเทล ทวารวดี จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ได้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างความคิดเชิงบวก ทักษะ และพฤติกรรมที่ดี เพื่อสามารถนำไปใช้ในการทำงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้นTags: สำนักงาน กสทช. โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) จัดอบรม “การเสริมสร้างความคิดเชิงบวก ทักษะ และการมีพฤติกรรมที่ดีต่อการจัดการเรื่องร้องเรียนในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม” ณ จังหวัดนครปฐม

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1 2 1 5 6 3 1