icon image กิจกรรมเครือข่าย

thumbnail image

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมของเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดชัยภูมิ


เมื่อเดือนมกราคม – เมษายน 2562 นายภานุมาศ วงศ์ไอศูรย์ ประธานเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมของสำนักงาน กสทช. ประจำเดือนอย่างต่อเนื่อง โดยการแจกเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น การ์ตูนมือถือในมือเด็ก, mobile passport, *137 รู้เท่าทันการหลอกลวงและช่องทางการร้องเรียน สายด่วน 1200 ฯลฯ ในหลากหลายกิจกรรมและสถานที่ เช่น สถานที่ราชการต่างๆ ลานกิจกรรมของหมู่บ้านและร้านค้าชุมชน โดยได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีTags: การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมของเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดชัยภูมิ

กิจกรรมเครือข่าย

จำนวนผู้เข้าชม 1 3 4 9 3 6 2