icon image กิจกรรมเครือข่าย

thumbnail image

กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมของเครือข่ายภาคประชาชนระดับอำเภอ


    สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือสำนักงาน กสทช. โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ระดับอำเภอใน 5 ภูมิภาค โดยจัดขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร จังหวัดน่าน จังหวัดขอนแก่น จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดกระบี่
    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเสริมศักยภาพของเครือข่ายภาคประชาชนฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้บริการโทรคมนาคม อย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล และนำองค์ความรู้ไปเผยแพร่แก่สมาชิกในชุมชนของตนเองต่อไป ซึ่งปัจจุบันมีกลไกเครือข่ายระดับอำเภอฯ ที่ผ่านการอบรมฯ จากสำนักงาน กสทช. ได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชนของตนเอง  ดังนี้
- จังหวัดกาฬสินธุ์ / อำเภอกุฉินารายณ์
- จังหวัดขอนแก่น / เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบล : กลุ่ม 5 อำเภอ
- จังหวัดนครราชสีมา / อำเภอเมืองนครราชสีมา
- จังหวัดบึงกาฬ / อำเภอพระเจริญ
- จังหวัดบุรีรัมย์ / อำเภอนาโพธิ์
- จังหวัดมุกดาหาร / อำเภอเมืองมุกดาหาร   
- จังหวัดร้อยเอ็ด / อำเภอโพนทอง / อำเภอทุ่งเขาหลวง / อำเภอเสลภูมิ / อำเภอจตุรภักพิมาน / อำเภอธวัชบุรี
- จังหวัดเลย / อำเภอหนองหิน
- จังหวัดสุรินทร์บูรณาการร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษ / อำเภอขุนหาญ / อำเภอโนนคูณ
- จังหวัดอุบลราชธานี / อำเภอเมืองอุบลราชธานี / อำเภอม่วงสามสิบ
- จังหวัดเชียงราย /อำเภอเมืองเชียงรายTags: กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมของเครือข่ายภาคประชาชนระดับอำเภอ

กิจกรรมเครือข่าย

จำนวนผู้เข้าชม 1 3 4 9 3 7 8