icon image กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

thumbnail image

การให้ความรู้โครงการชมรมคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนต้นแบบการคุ้มครองผู้บริโภค “กิจกรรมคลินิก สคบ.” ณ เขตสวนหลวง


เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. สคบ. โดยกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม“คลินิก สคบ.” ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักงานเขตสวนหลวง โดยมีนางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง กล่าวเปิดงาน และนายชัชวาล เทียนไพ ประธานสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเขตสวนหลวงเป็นผู้กล่าวรายงาน ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลภาวะสุขภาพของประชาชน และสุขาภิบาลที่ดี การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการประกันภัย วินาศภัย และการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. โดยสำนัก รท. ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และช่องทางการร้องเรียนเมื่อประสบปัญหาจากการใช้บริการ รวมถึงได้ตอบคำถามแก่ประชาชนที่สนใจ โดย น.ส.มณีชัชวาล มณีศรี นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง และ นายวรพงษ์
อัศวรังษี บุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานให้สำนักงาน กสทช. โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 50 คนTags: การให้ความรู้โครงการชมรมคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนต้นแบบการคุ้มครองผู้บริโภค “กิจกรรมคลินิก สคบ.” ณ เขตสวนหลวง

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1 3 4 9 3 6 3