icon image กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

thumbnail image

สำนักงาน กสทช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ระดับอำเภอ ใน ๕ ภูมิภาค ครั้งที่ ๕ จังหวัดกระบี่


เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องฮอนบิล แกรนด์บอลรูม โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ สำนักงาน กสทช. โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ระดับอำเภอ ใน ๕ ภูมิภาค ณ ภาคใต้ จังหวัดกระบี่ โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายสมโภช โชติชูช่วง เป็นประธานเปิดการอบรมฯ และมี นายชุติเดช บุญโกสุมภ์ ผู้อำนวยการสำนัก รท. เป็นผู้กล่าวรายงานและเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “บริบทกิจการโทรคมนาคมไทยและการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐” ให้แก่ผู้นำเครือข่ายระดับจังหวัดต่างๆ และระดับอำเภอ ในภาคใต้รวม ๑๖ จังหวัด จำนวน ๒๔๗ คน สำหรับการอบรมฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในประเด็นใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการโทรคมนาคม รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความเข้าใจในสิทธิของผู้บริโภคอย่างถูกต้อง เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ไปเผยแพร่ให้กับสมาชิกในพื้นที่ได้รับทราบ และเป็นช่องทางในการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางและแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมเชิงรุก Tags: สำนักงาน กสทช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ระดับอำเภอ ใน ๕ ภูมิภาค ครั้งที่ ๕ จังหวัดกระบี่

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1 3 4 9 3 6 4