icon image กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

thumbnail image

การให้ความรู้โครงการชมรมคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนต้นแบบการคุ้มครองผู้บริโภค “กิจกรรมคลินิก สคบ.” ณ เขตบางบอน


เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. สคบ. โดยกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม “คลินิก สคบ.” ณ ชุมชนสถานีรางโพธิ์ เขตบางบอน กรุงเทพฯ โดยมีร้อยตำรวจเอก บัญชา แก้วไทท้วง เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้
หัวข้อ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการประกันภัย วิทยากรโดยผู้แทนสำนักงาน คปภ.  
หัวข้อ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการประกันชีวิต วิทยากรโดยผู้แทนกองทุนประกันชีวิต
หัวข้อ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการประกันวินาศภัย วิทยากรโดยผู้แทนกองทุนประกันวินาศภัย
หัวข้อ สิทธิของผู้บริโภค วิทยากรโดยเจ้าหน้าที่กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
หัวข้อ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านโทรคมนาคม วิทยากรโดยผู้แทนสำนักงาน กสทช.
และหัวข้อ การดูแลสุขภาพของประชาชนและสุขาภิบาลที่ดี วิทยากรโดยผู้แทนสำนักอนามัย
การจัดโครงการดังกล่าวเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจในสิทธิผู้บริโภคด้านต่างๆ ตลอดจนกฎหมายเบื้อต้นแก่ประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คนTags: การให้ความรู้โครงการชมรมคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนต้นแบบการคุ้มครองผู้บริโภค “กิจกรรมคลินิก สคบ.” ณ เขตบางบอน

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1 3 4 9 3 7 1