icon image กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

thumbnail image

การให้ความรู้โครงการชมรมคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนต้นแบบการคุ้มครองผู้บริโภค “กิจกรรมคลินิก สคบ.” ณ เขตสายไหม


เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. สคบ. โดยกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม “คลินิก สคบ.” ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสายไหม โดยมีนายอมฤทธิ์ สุวรรณทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสายไหม กล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลภาวะสุขภาพของประชาชน และสุขาภิบาลที่ดี การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการประกันภัย และการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ สำนัก รท. สำนักงาน กสทช. ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และช่องทางการร้องเรียนเมื่อประสบปัญหาจากการใช้บริการ โดย น.ส.ปิยนุช โพธิ์แก้ว นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง และ น.ส.ศศิธร นรินทรางกูร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลางTags: การให้ความรู้โครงการชมรมคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนต้นแบบการคุ้มครองผู้บริโภค “กิจกรรมคลินิก สคบ.” ณ เขตสายไหม

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1 4 0 3 3 5 1