icon image กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

thumbnail image

การให้ความรู้โครงการชมรมคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนต้นแบบการคุ้มครองผู้บริโภค “กิจกรรมคลินิก สคบ.” ณ เขตธนบุรี


เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. สคบ. โดยกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม “คลินิก สคบ.” ณ วัดกัตทาราราม ซ.เทอดไทย 25 เขตธนบุรี กรุงเทพ โดยมีพระครูปลัดจรูญ ฐานิสสโร (เหลือนารีชัย) เจ้าอาวาท กล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลภาวะสุขภาพของประชาชน และสุขาภิบาลที่ดี การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการประกันภัย และการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ สำนัก รท. สำนักงาน กสทช. ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และช่องทางการร้องเรียนเมื่อประสบปัญหาจากการใช้บริการ โดย น.ส.ปิยนุช โพธิ์แก้ว และ น.ส.มณีชัชวาล มณีศรี นักวิชาการนโยบายและแผนปฎิบัติการระดับสูงTags: การให้ความรู้โครงการชมรมคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนต้นแบบการคุ้มครองผู้บริโภค “กิจกรรมคลินิก สคบ.” ณ เขตธนบุรี

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1 4 0 3 3 5 5