icon image กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

thumbnail image

สำนักงาน กสทช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ระดับอำเภอ ใน ๕ ภูมิภาค ครั้งที่ ๓ จังหวัดขอนแก่น


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องออคิดบอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิดอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สำนักงาน กสทช. โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ระดับอำเภอ ใน ๕ ภูมิภาค ณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม เป็นประธานเปิดการอบรมฯ และมี นายชุติเดช บุญโกสุมภ์ ผู้อำนวยการสำนัก รท. เป็นผู้กล่าวรายงานและเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “บริบทกิจการโทรคมนาคมไทยและการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐” ให้แก่ผู้นำเครือข่ายระดับจังหวัดต่างๆ และระดับอำเภอ ในภาคเหนือรวม ๒๐ จังหวัด จำนวน ๓๔๔ คน สำหรับการอบรมฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในประเด็นใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการโทรคมนาคม รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความเข้าใจในสิทธิของผู้บริโภคอย่างถูกต้อง เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ไปเผยแพร่ให้กับสมาชิกในพื้นที่ได้รับทราบ และเป็นช่องทางในการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางและแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมเชิงรุกTags: สำนักงาน กสทช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ระดับอำเภอ ใน ๕ ภูมิภาค ครั้งที่ ๓ จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1 4 0 3 3 5 7