icon image กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

thumbnail image

สำนักงาน กสทช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ระดับอำเภอ ใน ๕ ภูมิภาค ครั้งที่ ๒ จังหวัดน่าน


เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมดิอิมเพรสน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน สำนักงาน กสทช. โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ระดับอำเภอ ใน ๕ ภูมิภาค ณ ภาคเหนือ จังหวัดน่าน โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร เป็นประธานเปิดการอบรมฯ และมี นายชุติเดช บุญโกสุมภ์ ผู้อำนวยการสำนัก รท. เป็นผู้กล่าวรายงานและเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “บริบทกิจการโทรคมนาคมไทยและการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐” ให้แก่ผู้นำเครือข่ายระดับจังหวัดต่างๆ และระดับอำเภอ ในภาคเหนือรวม ๑๘ จังหวัด จำนวนกว่า ๒๐๐ คน สำหรับการอบรมฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในประเด็นใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการโทรคมนาคม รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความเข้าใจในสิทธิของผู้บริโภคอย่างถูกต้อง เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ไปเผยแพร่ให้กับสมาชิกในพื้นที่ได้รับทราบ และเป็นช่องทางในการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางและแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมเชิงรุกTags: สำนักงาน กสทช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ระดับอำเภอ ใน ๕ ภูมิภาค ครั้งที่ ๒ จังหวัดน่าน

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1 3 4 9 3 6 9