icon image กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

thumbnail image

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายนิสิตนักศึกษาและเยาวชนในการสร้างความตระหนักรู้สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


เมื่อวันที่ ๗ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ สำนักงาน กสทช. โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) เดินทางไปจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายนิสิตนักศึกษาและเยาวชนในการสร้างความตระหนักรู้สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมให้กับสถาบันการศึกษา ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่องสิทธิผู้บริโภคและการใช้บริการโทรคมนาคมที่ถูกต้องให้แก่เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ต่อยังคนใกล้ชิดและภายในสถาบันการศึกษาของตนเองต่อไปได้ ซึ่งในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้จัดกิจกรรมฯ ณ ห้องประชุมภูมิพัฒน์ ชั้น ๒ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวนกว่า ๒๐๐ คน และวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้จัดกิจกรรมฯ ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์ โรงเรียนบ้านนาสาร โดยมีคณาจารย์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวนกว่า ๑๑๐ คน สำหรับการจัดกิจกรรมฯ ทั้ง ๒ วันดังกล่าว มี นายชุติเดช บุญโกสุมภ์ ผู้อำนวยการ สำนัก รท. เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “บริบทกิจการโทรคมนาคมไทยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตและบทบาทของสำนักงาน กสทช. ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐” และหัวข้อ “สิทธิพื้นฐานสำหรับผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม” Tags: กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายนิสิตนักศึกษาและเยาวชนในการสร้างความตระหนักรู้สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1 4 0 3 3 4 7