icon image กิจกรรมเครือข่าย

thumbnail image

การประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมของเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดชัยภูมิ


เมื่อเดือนธันวาคม 2561 นายภานุมาศ วงศ์ไอศูรย์ ประธานเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคฯ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคของสำนักงาน กสทช. โดยการให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมและแจกเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น บทบาทภารกิจหน้าที่ของสำนักงาน กสทช. สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม แผ่นพับเรื่องการยกเลิก SMS กวนใจ *137 รู้เท่าทันการหลอกลวงและช่องทางการร้องเรียน สายด่วน 1200 ฯลฯ ในหลากหลายกิจกรรมและสถานที่ เช่น ที่ประชุมหมู่บ้าน ลานกิจกรรมของหมู่บ้าน งานสำคัญๆ ต่างๆ ในพื้นที่ชุมชนของจังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดีTags: การประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมของเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดชัยภูมิ

กิจกรรมเครือข่าย

จำนวนผู้เข้าชม 1 4 0 3 3 5 4