icon image กิจกรรมเครือข่าย

thumbnail image

การประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมของเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดชัยภูมิ


เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 นายภานุมาศ วงศ์ไอศูรย์ ประธานเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมของสำนักงาน กสทช. โดยการให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยได้แจกเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น บทบาทภารกิจหน้าที่ของสำนักงาน กสทช. สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม แผ่นพับเรื่องการยกเลิก SMS กวนใจ *137 รู้เท่าทันการหลอกลวงและช่องทางการร้องเรียน สายด่วน 1200 ฯลฯ ในหลากหลายกิจกรรมและสถานที่ เช่น ที่ประชุมหมู่บ้าน ลานกิจกรรมของหมู่บ้าน งานประชุมต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดีTags: การประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมของเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดชัยภูมิ

กิจกรรมเครือข่าย

จำนวนผู้เข้าชม 1 4 0 3 3 4 8