icon image กิจกรรมเครือข่าย

thumbnail image

การประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมของเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดชัยภูมิ


เมื่อเดือนกันยายน 2561 นายภานุมาศ วงศ์ไอศูรย์ ประธานเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ประจำเดือนกันยายน โดยการให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยแจกเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ประชาชนที่สนใจ เช่น ภารกิจของสำนักงาน กสทช. สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม แผ่นพับเรื่องการยกเลิก SMS กวนใจ และช่องทางการร้องเรียน สายด่วน 1200 ฯลฯ ในสถานที่ต่างๆ เช่น ที่ประชุมหมู่บ้าน ลานกิจกรรมของหมู่บ้าน การจัดงานประเพณีที่สำคัญต่างๆ ในชุมชน และรายการเสียงตามสายของตำบลวังชมพู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิTags: การประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมของเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดชัยภูมิ

กิจกรรมเครือข่าย

จำนวนผู้เข้าชม 1 3 4 9 3 8 1