icon image กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

thumbnail image

การประชุมเพื่อให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมแก่สาธารณะ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์


 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) จัดการประชุมเพื่อให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมแก่สาธารณะ ณ ห้องสีหราชบอลรูม โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์ และได้รับเกียรติจาก นายสุมิตร เกิดกล่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคในการใช้บริการโทรคมนาคม พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานในระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างกลไกความร่วมมือร่วมกัน เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์ สมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดแพร่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย สมาชิกชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ สื่อมวลชน และประชาชนผู้สนใจ จำนวน 300 คน
 Tags: การประชุมเพื่อให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมแก่สาธารณะ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1 3 7 7 7 2 8