icon image กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

thumbnail image

การประชุมเพื่อสนับสนุนกลไกเครือข่ายเยาวชนในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม ณ จังหวัดอุตรดิตถ์


 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) จัดการประชุมเพื่อสนับสนุนกลไกเครือข่ายเยาวชนในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม ณ ห้องสีหราชบอลรูม โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจในสิทธิ์ของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม รู้เท่าทันการใช้บริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และเผยแพร่ความรู้ไปยังบุคคลอื่น รวมทั้งเพื่อพัฒนาให้เกิดเครือข่ายเยาวชนที่ช่วยสนับสนุน สำนักงาน กสทช. ในการสร้างความตระหนักรู้สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมในสถาบันการศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ครูและนักเรียนจาก 9โรงเรียน จำนวน 165 คน
 Tags: การประชุมเพื่อสนับสนุนกลไกเครือข่ายเยาวชนในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม ณ จังหวัดอุตรดิตถ์

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1 3 7 7 7 2 0