icon image กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

thumbnail image

การประชุมเพื่อให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมแก่สาธารณะ ณ จังหวัดกาญจนบุรี


   เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) จัดการประชุมเพื่อให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมแก่สาธารณะ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้แทนส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี สมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรีและจังหวัดเพชรบุรี สมาชิกชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดกาญจนบุรี สื่อมวลชน และประชาชนผู้สนใจ จำนวนประมาณ 300 คน ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 1 โรงแรมราชศุภมิตร อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณห้องจัดการประชุม มีควันไฟลุกลามอย่างรวดเร็วในระหว่างการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เป็นผลให้ต้องมีการอพยพเคลื่อนย้ายผู้เข้าร่วมงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ รท. และบุคคลโดยรอบออกจากพื้นที่ ไปยังจุดที่ปลอดภัยโดยทันที
    ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าว รท. สำรวจแล้วพบว่า ไม่มีประชาชนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ท่านใดได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายแต่อย่างใด และมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี (นายณรงค์  รักร้อย) เป็นผู้ควบคุมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมกำลังแก้ไขสถานการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวจนกลับสู่สภาวะปกติ รท. จึงได้ปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับความปลอดภัย โดยจัดให้มีการบรรยายให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ณ บริเวณลานกล้วยไม้ของโรงแรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานยังคงได้รับความรู้และข้อมูลอันเป็นประโยชน์ตามภารกิจของ รท. ได้ต่อไป
 Tags: การประชุมเพื่อให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมแก่สาธารณะ ณ จังหวัดกาญจนบุรี

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1 3 7 7 7 3 8