icon image กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

thumbnail image

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนกลไกเครือข่ายเยาวชนในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม “โทรคมนาคมไทย ... ก้าวไปด้วยกัน” ณ จังหวัดกาญจนบุรี


 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนกลไกเครือข่ายเยาวชนในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม “โทรคมนาคมไทย ... ก้าวไปด้วยกัน” ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น 1 โรงแรมราชศุภมิตร (อาร์เอสโฮเต็ล) จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจในสิทธิ์ของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม รู้เท่าทันการใช้บริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และเผยแพร่ความรู้ไปยังบุคคลอื่น รวมทั้งเพื่อพัฒนาให้เกิดเครือข่ายเยาวชนที่ช่วยสนับสนุน สำนักงาน กสทช. ในการสร้างความตระหนักรู้สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมในสถาบันการศึกษา ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ครูและนักเรียนจาก 10 โรงเรียน จำนวน 150 คนTags: การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนกลไกเครือข่ายเยาวชนในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม “โทรคมนาคมไทย ... ก้าวไปด้วยกัน” ณ จังหวัดกาญจนบุรี

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1 3 7 7 7 4 0